top of page

Privatumo politika ir Bendrosios naudojimo sąlygos

alfaklase.lt privatumo politika

1. Sąvokos

1.1. Svetainė – internetinis puslapis www.alfaklase.lt;


1.2. Lankytojas – bet kuris Svetainėje apsilankęs asmuo.


1.3. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas – UAB „Alfa klasė“, juridinio asmens kodas 304458425, registruotos buveinės adresas Pienių g. 2, LT-10238, Vilnius.

1.4. Paslaugos – Paslaugų teikėjo per Svetainę teikiamos paslaugos.

1.5. Taisyklės – Svetainėje pateiktos Paslaugų teikimo taisyklės.

1.6. Privatumo politika – ši Privatumo politika, nustatanti Vartotojo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.

Kitos Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Taisyklėse.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Vartotojo duomenys renkami, saugojami bei tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika, ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais taikomais teisės aktais.


2.2. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

2.3. Sutikdamas su šia Privatumo politika, Lankytojas sutinka, kad Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo Vartotojo registracijos metu pateiktus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono Nr., banko atsiskaitomosios kortelės duomenis, taip pat Vartotojo pateiktus Atsiliepimus, Vartotojo paskyros prisijungimo duomenis) valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Vartotojo sutikimas, išreiškiamas pateikiant asmens duomenis bei pateikiant asmens duomenis tokios registracijos pagrindu sukurtoje savo asmeninėje paskyroje, yra teisėtas jo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas.


2.4. Vartotojo duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome Vartotojo sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Vartotojui užpildant gavimo formas Svetainėje.

2.5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Vartotojas užsiregistruoja Svetainėje ir joje ir/ar jos pagrindu sukurtoje asmeninėje Vartotojo paskyroje pateikia ar koreguoja bet kokius šio Privatumo politikos skyriaus 2.3 – 2.4 punktuose nurodytus savo asmens duomenis, neatsižvelgiant į tai, ar Vartotojui buvo suteiktos Paslaugos, taip pat kai Vartotojas pateikia bet kokią kitą asmeninę informaciją Svetainėje (Atsiliepimus ir pan.).

3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

3.1. Visi Svetainėje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:

3.1.1.  Lankytojo registracijos Svetainėje atlikimui ir registracijos pagrindu sukurtos Vartotojo paskyros administravimui;

3.1.2. informacijos, susijusios su Paslaugų teikimu, tvarkymui ir apdorojimui;

3.1.3. teikiamų Paslaugų kokybės užtikrinimui ir gerinimui;

3.1.4. Paslaugų teikimui ir suteiktų Paslaugų įvertinimui;

3.1.5. buhalterinės apskaitos tvarkymui;

3.1.6. problemų, susijusių su Paslaugų teikimu, sprendimui;

3.1.7. statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais;

3.1.8.  kitais teisėtais su Paslaugų teikimu susijusiais tikslais, įskaitant Lankytojo Atsiliepimų skelbimui Svetainėje ir/ar Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo paskyroje, socialiniuose tinkluose.

3.2. Visi Svetainėje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:

3.3Lankytojo asmens duomenys, kuriuos saugoti Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas turi teisinę pareigą (pavyzdžiui, duomenys, susiję su buhalterine apskaita, teisminiu ginču ir pan.), saugomi tiek, kiek nurodyta teisės aktuose.

3.4Asmens duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu, Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas saugo ne ilgiau nei 1 metus nuo paskutinio naujienlaiškio atidarymo, nebent Lankytojas savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros atšaukia anksčiau.

3.5Visi kiti Vartotojo asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Lankytojo asmeninė paskyrą Svetainėje, ir 1 metus nuo šios paskyros galiojimo pasibaigimo. Duomenys ištrinami anksčiau, jeigu yra gautas Lankytojo prieštaravimas dėl tokio tolesnio duomenų saugojimo.

4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

4.1. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas turi teisę perduoti Lankytojo duomenis tretiesiems Europos Ekonominėje Erdvėje esantiems asmenims tiek, kiek tai yra susiję su Paslaugų teikimu:

4.1.1. Mokėjimų tarpininkui ir Lankytojo bankui teikiami Lankytojo su savo paskyra susietos mokėjimo kortelės duomenys, pateikto Užsakymo suma, mokėjimo nurodymas, kad Užsakymo suma būtų nuskaičiuota nuo mokėjimo kortelės ir perduota Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjui;

4.1.2. Tretiesiems asmenims, kurie padeda Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjui administruoti Svetainę, gali būti prieinami Lankytojo Svetainėje pateikti duomenys. Tokiais trečiaisiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

4.1.3. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo teises.

4.2. Jeigu Jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąją šalį, kurioje duomenų apsaugos įstatymai nesuteikia tokio paties lygio apsaugos, koks galioja Europos Ekonominėje Erdvėje, mes užtikriname tinkamą duomenų apsaugą, naudodami papildomas teisines priemones, pvz., „Privacy Shield“ sertifikatus ir / arba standartines sutarčių sąlygas.

5. Asmens duomenų pateikimas, koregavimas, pašalinimas ir kitos Vartotojo teisės

5.1. Lankytojas turi pateikti asmens duomenis registracijos Svetainėje metu bei taip pat šios registracijos pagrindu sukurtoje asmeninėje Lankytojo paskyroje, jeigu siekia gauti Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas.

5.2. Lankytojas užtikrina, kad jo Svetainėje pateikti asmens duomenys būtų teisingi bei aktualūs, t. y. pasikeitus asmens duomenims Lankytojas turi juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis.

5.3.  Lankytojas turi teisę kreiptis į Neformalaus ugdymo paslaugų teikėją elektroniniu paštu registracija@alfaklase.lt prašyti, kad Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas leistų susipažinti su tvarkomais Lankytojo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Paslaugų teikėjo turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų, apribotų duomenų tvarkymą, taip pat teisę nesutikti su tolesniu asmens duomenų tvarkymu, teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Paslaugų teikėjui tam tikri Lankytojo duomenys (pvz., vardas, pavardė, mokėjimo kortelės duomenys) gali būti būtini Paslaugoms teikti. Lankytojui tokių duomenų nepateikus arba paprašius juos ištrinti vėliau, Paslaugų teikimas gali būti apsunkinamas ir dėl šios priežasties Paslaugos Vartotojui gali būti nebeteikiamos.

5.4Lankytojas taip pat turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu registracija@alfaklase.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Lankytojui atšaukus savo sutikimą, Lankytojo paskyra Svetainėje panaikinama ir Paslaugos Lankytojui nebeteikiamos.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai paskelbdamas Svetainėje. Nauja Privatumo politikos redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.


6.2. Jei po Privatumo politikos pakeitimo Lankytojas toliau naudojasi Paslaugomis ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Lankytojo prieštaravimą, laikoma, kad Lankytojas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.

6.3. Jeigu Lankytojas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi apie tai pranešti Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu registracija@alfaklase.lt. Tokiu atveju Lankytojo paskyra Svetainėje, atsižvelgiant į Lankytojo pageidavimus, gali būti panaikinama, ir Paslaugos Lankytojui gali būti nebeteikiamos.

alfaklase.lt bendrosios naudojimo sąlygos 

Apžvalga

Internetinė svetainė www.alfaklase.lt (toliau – Svetainė arba Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas) yra administruojama sinchroninio ir asinchroninio mokymo paslaugas teikiančios įmonės UAB „Alfa klasė“.
 
Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su Naudojimosi svetaine taisyklėmis, kurias rasite žemiau. Jeigu nesutinkate su šiomis taisyklėmis, deja, bet naudotis Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis negalite.
 
Jeigu Jums iškiltų klausimų dėl naudojimosi svetaine taisyklių, privatumo politikos ar slapukų politikos, susisiekti su mumis galite el. pašto adresu
registracija@alfaklase.lt, telefonu +37060246642.

Naudojimosi svetaine taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo ir Jūsų (toliau – Naudotojas) dėl naudojimosi Svetaine, o taip pat ir taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Naudotojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Naudotojus, neatlikusius registracijos procedūros, (toliau bendrai vadinama Taisyklėmis).

1.2. Šiose Taisyklėse:

1.2.1. „naudojimasis Svetaine“ reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Naudotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.);

1.2.2. „Paslaugos“ – reiškia visų ir bet kokių Naudotojo veiksmų atlikimą, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimų teikimą naudojantis Svetainėje įdiegtu specialiu moduliu, registravimąsi, komentarų rašymą bei visų kitų veiksmų atlikimą Svetainėje.

1.3. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis yra mokamas. Jeigu teikiama Paslauga yra nemokama – apie tai Naudotojai atskirai informuojami Svetainėje.

1.4 Naudotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.5Naudotojui ir Bendrovei tarpusavyje pasirašius susitarimą dėl visų ar dalies Paslaugų gavimo, šios Taisyklės yra taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėtam susitarimui arba kiek susitarimas nereglamentuoja konkrečių santykių.

1.6Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų (toliau – Dokumentai) pagrindu. Naudotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų Dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

2. Naudotojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Svetainėje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, tuomet pasirinkus nuorodą „Registruotis“ ir įvedus elektroninio pašto adresą bei

prisijungimo slaptažodį. El. pašto adresas patvirtinamas Naudotojui paspaudus aktyviąją nuorodą gautame automatiniame el. laiške. Patvirtinus el. pašto adresą, tęsiama registracija Svetainėje užpildant visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, telefono numeris, statusas sistemoje bei mokykla (gimnazija)) ir Naudotojo pasirinkimu – neprivalomus laukelius, taip Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjui pateikiami duomenys apie save (toliau – Duomenys).
 

2.2. Jaunesnis kaip 14 metų amžiaus Naudotojas negali savarankiškai kurti ar registruoti savo profilio Svetainėje be savo tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų leidimo, kurį jie davė tik visapusiškai ir išsamiai susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Nuo 14 iki 18 metų amžiaus Naudotojai registracijos metu patvirtina, kad bent vienas iš tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų peržiūrėjo ir sutiko su šiomis Taisyklėmis. Jaunesniems nei 14 metų Naudotojams, pradėjus registraciją be tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų sutikimo, registracijos procesas gali būti sustabdytas tol, kol tėvai (įtėviai) ar teisėti globėjai patvirtins tokią registraciją. Jaunesniems, kaip 14 metų asmenims, leidžiama naudotis paslaugomis tol, kol Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas pagrįstai mano, kad jaunesnio, kaip 14 metų asmens registraciją patvirtino jo tėvai (įtėviai) ar teisėti globėjai.

2.3Naudotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Naudotojui Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas turi teisę nedelsdamas ir iš anksto nepranešęs uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Naudotojas padarė ar galėjo padaryti žalos Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

2.4Naudotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis siekdami naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Naudotojo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Naudotojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Naudotojui.

2.5Naudotojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, kad tik jis pats, o ne Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas, atsako už Duomenų, reikalingų Naudotojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudotis Paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

2.6Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugą, yra įtvirtintos privatumo politikoje, pateikiamoje žemiau. Naudotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su privatumo politikos nuostatomis.

3. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas ir Naudotojų teisės bei pareigos

3.1. Naudotojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą Paslaugą, jis iš pradžių turi sumokėti Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjui už mokamų Paslaugų dalį Svetainėje nurodyta tvarka. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.2. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Naudotojui, keisti Paslaugas ar atskiras jų sąlygas, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Naudotojas. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas niekada nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo atžvilgiu dėl tokių veiksmų atlikimo.

3.3. Bendrovė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Naudotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Naudotojo sutikimo panaikinti Naudotojo registraciją bei sunaikinti visus Naudotojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

3.4. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas, nustatęs, kad Naudotojas pažeidžia šių Taisyklių punktuose nustatytų įpareigojimus ir (ar) draudimus, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Naudotojo sutikimo panaikinti Naudotojo registraciją ir negrąžinti Naudotojo už mokamą Paslaugą sumokėtą kainą.

3.5Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Naudotojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.6Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.7Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

3.8Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Naudotojas privalo:

3.8.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

3.8.2. nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

3.8.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

3.8.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

3.8.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei ar Paslaugų teikimo procesui;

3.8.6. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

3.8.7nedelsdamas informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Naudotojo paskyros Duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys.

3.8.8. Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, videoklipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, (toliau – Turinys).

3.9. Naudotojas yra informuotas, kad Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas nėra įsipareigojęs ir neprivalo teikti Naudotojui jokio specialaus Turinio (mokomosios medžiagos, užrašų, konspektų ir kt.), kuris buvo naudojamas teikiant Paslaugą ir (ar) kuriuo buvo dalinamasi Paslaugų teikimo metu. 

3.10.  Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Naudotojui draudžiama:

3.10.1. naudotis Svetaine ir Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

3.10.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat moralės normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjui;

3.10.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiančiu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.10.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį Naudotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kurie gali būti laikomi nešvankiais, pornografiniais, įžeidžiančiais, grasinančiais, užgauliais, diskriminaciniais ar pažeidžiančiais teisės aktų reikalavimus;

3.10.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo darbuotojais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

3.10.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, papildomą kompiuterinę techniką ir (ar) programinę įrangą žaidimų ir (ar) konkursų, organizuojamų Svetainėje, rezultatams pagerinti;

3.10.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

3.10.8.  trukdyti įprastai kitų Naudotojų, kurie naudojasi Paslaugomis, bendravimo eigai, bet kokiais kitais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Naudotojams bei jų savijautai, trukdyti jiems keistis Turiniu.

3.11. Be to, Naudotojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

3.11.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.11.2. teisės aktais draudžiamai, įžeidžiančiai, apgaulingai, grasinančiai, asmenų teises pažeidžiančiai informacijai ar kitokio panašaus pobūdžio Turiniui platinti;

3.11.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, įskaitant ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

3.11.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamai, taip pat bet kokiems nepageidautiniems elektroniniams laiškams, pranešimams, žinutėms ar kitam Turiniui platinti.

3.12.  Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas nekontroliuoja kitų Naudotojų ar trečiųjų asmenų Turinio, kurį Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, todėl Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.13. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Naudotoją veikiančio Turinio.

3.14Naudotojas supranta, kad jis pats, o ne Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Naudotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.15Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti bet kuriuos Naudotojo komentarus jam apie tai nepranešus.

3.16Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas ir Naudotojas susitaria, kad Naudotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Naudotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria Paslauga ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

3.17Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas gali suteikti Naudotojams galimybę naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis ir įrankiais, kurie leidžia Naudotojui prie savo paskyros suteikti prieigą Korepetitoriui. Ši funkcija skirta tam, kad Naudotojas galėtų suteikti bet kuriam kitam Svetainės naudotojui (toliau – Korepetitoriui) galimybę peržiūrėti savo veiklą Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjui, su tikslu, kad Korepetitorius, atsižvelgdamas į Naudotojo veiklos rodiklius, galėtų tinkamai ir kryptingai konsultuoti ir mokyti jam prieigą suteikusius Naudotojus. Šiose taisyklėse Korepetitoriumi vadinamas bet kuris kitas Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo Naudotojas, kuriam yra suteikta prieiga prie bet kurio kito Naudotojo paskyros.

3.18. Korepetitoriui taikomos visos šiose Taisyklėse nurodytos nuostatos, kaip ir Naudotojui. Gavus prieigą prie Naudotojo paskyros, Korepetitoriai suteiktomis funkcijomis ir įrankiais gali naudotis tik tiek, kad užtikrintų tinkamą mokymą, instruktavimą ar kitą su švietimu susijusią pagalbą Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo registruotam Naudotojui, turinčiam pagal šias Sąlygas sukurtą ir egzistuojančią paskyrą. Korepetitoriui draudžiama kurti ir registruoti paskyrą už kitą Naudotoją. Korepetitoriui paaiškintina ir jis supranta, kad asmens iki 14 metų registracijai ir paskyros sukūrimui būtinas jo tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų sutikimas, todėl Korepetitorius savo vardu negali duoti sutikimo už tėvus (įtėvius) ar teisėtus globėjus tokiam asmeniui iki 14 metų registruoti ir sukurti paskyrą.

3.19Korepetitoriui taikomos visos šiose Taisyklėse nurodytos nuostatos, kaip ir Naudotojui. Gavus prieigą prie Naudotojo paskyros, Korepetitoriai suteiktomis funkcijomis ir įrankiais gali naudotis tik tiek, kad užtikrintų tinkamą mokymą, instruktavimą ar kitą su švietimu susijusią pagalbą Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo registruotam Naudotojui, turinčiam pagal šias Sąlygas sukurtą ir egzistuojančią paskyrą. Korepetitoriui draudžiama kurti ir registruoti paskyrą už kitą Naudotoją. Korepetitoriui paaiškintina ir jis supranta, kad asmens iki 14 metų registracijai ir paskyros sukūrimui būtinas jo tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų sutikimas, todėl Korepetitorius savo vardu negali duoti sutikimo už tėvus (įtėvius) ar teisėtus globėjus tokiam asmeniui iki 14 metų registruoti ir sukurti paskyrą.

4. Intelektinės nuosavybės apsauga

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, reklamjuostes (angl. banner) ir visus kitus dizaino elementus siekiant juos naudoti komerciniais ar kitais Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo nuosavybė arba Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas juos naudoja vadovaudamasis sutarčių ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais.

5. Nuorodos į kitas svetaines

5.1. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Naudotojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų asmenų informaciją, arba trečiųjų asmenų informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje (toliau – Susijusios svetainės).

5.2. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

5.3. Naudotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, slapukų politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos taisyklės.

6. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo atsakomybė

6.1. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo, nes jų veikimui (teikimui) įtaką gali daryti ir veiksniai, kurie nepriklauso nuo Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo valios. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą, tačiau visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.

6.2. Tais atvejais, kai dėl nuo Naudotojo ir Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo valios nepriklausančių priežasčių ar kitų aplinkybių Naudotojas neturi galimybės pasinaudoti mokama Paslauga sinchroniniu būdu (realiu laiku), Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Naudotojui lygiavertę mokamą Paslaugą asinchroniniu būdu (vaizdo įrašą).

6.3. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.4. Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, ribos prieigą prie Svetainės dėl Svetainės remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų ir jeigu apie tokius atvejus Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas informuos Naudotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

6.5. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks, ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims.

6.6Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokį Turinį.

6.7Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas nebus atsakingas už bet kokiu būdu Naudotoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį Turinį, Naudotojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

6.8Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Naudotojo naudojamame galiniame įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kt.) Svetainė veiks tinkamai ir be sutrikimų, o jos Turinys bus pateiktas korektiškai.

6.9Naudotojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikomas atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Naudotojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali kilti bet kokiu būdu naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

6.10Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

7. Slapukų politika

7.1. Bendrovė Svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Naudotojus nuo kitų Svetainės naudotojų. Taip Bendrovė gali užtikrinti malonesnę patirtį Naudotojams, naršantiems Svetainėje, bei tobulinti pačią Svetainę. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama Slapukų politikoje, kurią rasite žemiau.

8. Informacinių pranešimų siuntimas

8.1. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Naudotojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu (trumposiomis SMS žinutėmis), kuriuo Naudotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdamas į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Naudotojui siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo kitą dieną po jos išsiuntimo.

8.2. Naudotojas sutinka, kad registracijos metu nurodytas telefono numeris bus naudojamas Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo ir Naudotojo tarpusavio komunikacijai trumposiomis SMS žinutėmis (informacijai apie pamokas, priminimams apie pamokas ir pan.).

8.3. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Naudotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Naudotojui, kopijos buvimas Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjo serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Naudotojui išsiuntimą.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas ir Naudotojas susitaria, kad Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo. Tokio perleidimo atveju Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas informuos Naudotojus, pateikdamas informaciją apie perleidimą Svetainėje.

9.3. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Naudotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Naudotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

9.4. Neformalaus ugdymo paslaugų teikėjas ir Naudotojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Naudotojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

9.5. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.

9.6. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

The most recent update to these terms of use was made on 11-03-2023

AK rebrand file.png
bottom of page